Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΦΙΛΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ "Κ.Ε.Φ.Ι. " ΑΘΗΝΩΝ


Άρθρο 1

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ,  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΦΙΛΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ " Κ.Ε.Φ.Ι. ' ΑΘΗΝΩΝ». Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Κ.Ε.Φ.Ι.- ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Αθήνα στην οδό Πειραιώς 1, Τ.Κ. 105 52.

Άρθρο 2

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

I.    Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο για την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών  τους στην  Αθήνα  και  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Αττικής. 
II.    Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου, των ασθενών με καρκίνο, η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του.
III.    Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής «μιζέριας» των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. οικονομική ενίσχυση των ασθενών αυτών.
IV.    Η  ευρύτερη  και  συστηματική  παρέμβαση  για  την  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  και  η  διαφώτιση  και  ενημέρωση  του  κοινού  για  την  πρόληψη  και  έγκαιρη  διάγνωση  του  καρκίνου.
V.    Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση και κατεύθυνση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία (Ν. 2071/92,  Ν. 2519/97 κ.ά.)  καθώς και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.
VI.    Η  συνεργασία  του  Συλλόγου  με  Αντικαρκινικά  Νοσοκομεία,  Μη    Κερδοσκοπικές  Οργανώσεις,  Σωματεία  και  γενικά  εταιρείες  ή  ιδιώτες  με  κοινούς  σκοπούς  και  στόχους.
VII.    Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος θα επιδιώξει να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αντιστοίχων συλλόγων ασθενών με καρκίνο ή να συμμετάσχει ως Ιδρυτικό μέλος στην ίδρυση ανάλογης Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο  3

Ο Σύλλογος για την επίτευξη των σκοπών του, αφού καταγράψει τις υπάρχουσες ανάγκες και ελλείψεις, αναπτύσσει τις δραστηριότητες του γύρω από τους εξής άξονες δράσει μακροπρόθεσμα και εφαρμογής προγραμμάτων άμεσα:
I.    Πρόγραμμα δημιουργίας ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' και τα σχετικά άρθρα που αφορούν στους όρους εισδοχής νέων μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
II.    Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χαρακτήρα καθώς και Πρόγραμμα Φροντίδας και νοσηλείας στο Σπίτι με τη δημιουργία «Ομάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» για τους ασθενείς με καρκίνο σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και τα Υπουργεία Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών. Οι Εθελοντές - μέλη των Ομάδων αυτών εκπαιδεύονται από τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Αντικαρκινικών Νοσοκομείων που συμμετέχουν και εφαρμόζουν το παραπάνω πρόγραμμα.
III.    Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ένταξης και Επανένταξης των ασθενών με καρκίνο. Διασύνδεση και ανάπτυξη προγραμμάτων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και Συνδικαλιστικούς Φορείς.
IV.    Δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για ασθενείς - κυρίως απόρους - και τους συνοδούς τους, από όλη τη Ελλάδα, που υποβάλλονται σε θεραπείες στην Αθήνα.
V.    Δημιουργία Ξενώνα Παρηγορητικού Σταδίου για τους μοναχικούς - κυρίως απόρους - ασθενείς με καρκίνο.
Με το παρόν Καταστατικό συστήνονται οι πιο κάτω Επιτροπές που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των σκοπών, στόχων και προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν.
Είναι δυνατό, ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες ο Σύλλογος να συστήσει κι άλλες Επιτροπές με τον κανονισμό του ή ακόμη και Επιτροπές ad hoc για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών.

Οι επικεφαλείς των Επιτροπών είναι μέλη του Δ.Σ.

Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής που θα αποτελείται από επιστήμονες ειδικοτήτων που υπηρετούν ολιστικά την προσωπικότητα του ασθενούς με καρκίνο, Ιατρούς, Ειδικούς Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους κ.ά.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄
 • Εγγραφή  Μελών - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις


Άρθρο 4

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  διακρίνονται  σε  τέσσερις  κατηγορίες :
I.    Μέλη - ασθενείς  με  καρκίνο.
II.    Μέλη - Εθελοντές  / ριες   Προνοιακού  έργου
III.    Μέλη - Φίλοι / -ες
IV.    Μέλη - Ιατροί

Ανάλογα  με  τη  κατηγορία  κάθε  μέλους  ορίζονται  οι  εξής  προϋποθέσεις  για  την  εγγραφή  και  εισδοχή  στο  Σύλλογο :
I.    Mέλη - ασθενείς  με  καρκίνο  γίνονται  όλοι  οι  Έλληνες  πολίτες που  υποβλήθηκαν  σε  οποιαδήποτε  θεραπεία  για  καταπολέμηση  καρκίνου  ή  όγκου.  
Εγγράφονται μέλη του Συλλόγου αυτοδικαίως, αφού συμπληρώσουν μια απλή αίτηση με τα στοιχεία τους, την επισυνάπτουν στο ειδικό έντυπο εγγραφής του Συλλόγου και την καταθέτουν σε αυτό.
II.    Μέλη - Εθελοντές  / ριες   Προνοιακού  έργου γίνονται αποδεκτοί αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.
Οι Εθελοντές αυτί παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει ο Σύλλογος με τη καθοδήγηση, επίβλεψη και συμμετοχή της Επιστημονικής του Επιτροπής.
III.    Μέλη - Φίλοι / -ες γίνονται όλοι οι φίλοι των ασθενών με καρκίνο αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.
IV.    Μέλη - Ιατροί γίνονται όλοι οι Ιατροί  αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος που επιθυμούν να βοηθήσουν.
Τα μέλη Φίλοι / ες και Ιατροί μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανακηρυχθούν Ε π ί τ ι μ α  μέλη του Συλλόγου ως αναγνώριση της συμμετοχής και των υπηρεσιών τους.   
Σε  κάθε  περίπτωση  η  παροχή  εθελοντικής  εργασίας  στα  πλαίσια  του  Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» - ΑΘΗΝΩΝ,  είναι  μη  αμειβόμενη  παροχή  εργασίας.

Άρθρο  5

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  ίσα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις
Ειδικότερα  υποχρεούνται  να :
Ι.    Μεταδίδουν τις εμπειρίες τους στους ασθενείς με καρκίνο  και  τις  οικογένειες  τους.
ΙΙ.   Ενημερώνουν  τους  νέους  ασθενείς  με  καρκίνο  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  της  αλλαγής  της  ζωής  τους  εξαιτίας  της  νόσου  αυτής. 
Ενισχύουν  τις  άμυνες  τους  για  να  ζήσουν  ευτυχείς,  ακόμη  και  με  την  όποια  σωματική  ή  μη  βλάβη  που  έχουν  υποστεί.
ΙII.    Επισκέπτονται τους υπό θεραπεία ευρισκομένους στα νοσοκομεία ασθενείς με καρκίνο για να τους ενθαρρύνουν.


Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

1.    Α.   Η κατάρτιση και συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης των Εθελοντών.
Β.   Η συμπαράσταση και παροχή συνδρομής στους ασθενείς με καρκίνο, ανάλογα με τις ανάγκες των περιστατικών σε ομαδικό αλλά και ατομικό επίπεδο.
Γ.   Η συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμοδίων μελών της για την πραγματοποίηση διαλέξεων, συγκεντρώσεων καθώς και έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων για τους ασθενείς με καρκίνο και το ευρύτερο κοινό.

2.    Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής. Αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι:
A.    Η διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους Εθελοντές Προνοιακού Έργου.
B.    Η διοργάνωση των διαλέξεων, συγκεντρώσεων, ενημερωτικών εκδόσεων και εντύπων σχετικά με την υγεία και αποκατάσταση των ασθενών.

3.    Σύσταση Επιτροπής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι:
Α.   Διασύνδεση και συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Έκδοση δελτίου ή και περιοδικού που θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου, νέα και ειδήσεις από τις δραστηριότητες και των προαναφερομένων συλλόγων.
Β.    Διοργάνωση κοινωνικών συναναστροφών, συναντήσεων, εκδρομών, δεξιώσεων και οποιονδήποτε άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων κριθούν πρόσφορες για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών αλλά και για τη διάδοση στο ευρύ κοινό των σκοπών και τη στήριξη του Συλλόγου με διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Γ.    Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με αποστολή δελτίων τύπου, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και προβολή του έργου του Συλλόγου σε τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Σε κάθε περίπτωση όλες οι  Επιτροπές δεσμεύονται για συνεργασία, αλληλοενημέρωση και συντονισμό για την παραγωγή ολοκληρωμένου έργου.
IV.   Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών.
Το Δ.Σ. αποφασίζει την εισδοχή των νέων μελών και ανακοινώνει την απόφασή του αυτή στην πρώτη γενική ή έκτακτη συνέλευση.
Το υποψήφιο μέλος ειδοποιείται σχετικά με συστημένη επιστολή.
Αφού εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του «Κ.Ε.Φ.Ι.» - ΑΘΗΝΩΝ, αποκτά την κάρτα μέλους του Συλλόγου.

Άρθρο 6

Οικονομικές  υποχρεώσεις  μελών - Οικονομικοί  Πόροι.
I.    Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Σύλλογο  εφάπαξ πέντε ευρώ (5) 

II.    Τακτική ετήσια  συνδρομή  στο  Σύλλογο  είκοσι  ευρώ  (20 )  

III.    Έκτακτες εισφορές που καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

IV.    Οποιοδήποτε μέλος, εάν εκφράσει την επιθυμία του, έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει στο Σύλλογο επιπλέον οικονομική ενίσχυση το ύψος της οποίας καθορίζει το ίδιο, και αυτό θεωρείται έκτακτη εισφορά.
Τα ποσά εγγραφής και ετήσιας συνδρομής είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

V.    Για  τα  μέλη  ασθενείς  με  καρκίνο    οι  οικονομικές  υποχρεώσεις προς το Σύλλογο είναι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ έ ς.

VI.   Όλες οι παραπάνω εισφορές, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ. αποτελούν τους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου.

 Άρθρο 7

Λήξη  ιδιότητας  Μέλους.

Παύει να είναι μέλος του Συλλόγου οποιοδήποτε μέλος αποχωρήσει οικειοθελώς και  ανακοινώσει τη βούλησή  του  εγγράφως  στο  Δ. Σ.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή ενός μέλους όταν ενεργήσει κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς του Συλλόγου, π.χ. ανάμειξη  σε  κομματικές  δραστηριότητες, ή συμπεριφέρεται ανάρμοστα στα μέλη και τις οικογένειές τους. Το Δ.Σ. ειδοποιεί το υπό διαγραφή μέλος με συστημένη επιστολή που περιέχει την αιτιολογημένη απόφασή του πριν αυτή ανακοινωθεί στην ολομέλεια.
Το Δ.Σ. ανακοινώνει τις διαγραφές στην πρώτη γενική ή έκτακτη συνέλευση.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄
 • Διοικητικό  Συμβούλιο.


Άρθρο  8

Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τον Σύλλογο και αποτελείται από επτά (7) μέλη ασθενείς με καρκίνο. Το επταμελές Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη. Ορίζονται επίσης και τέσσερα (4)  αναπληρωματικά μέλη ασθενείς με καρκίνο, που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει  με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου ανά τριετία, με ψηφοδέλτια, σταυροδοσία και μυστική ψηφοφορία.
Στα αποτελέσματα των εκλογών συμπεριλαμβάνονται και οι ψήφοι των μελών με αλληλογραφία.
Το μέλος που πλειοψήφησε στη σταυροδοσία καλεί και τα υπόλοιπα δέκα (10) μέλη που εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας, σε συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις εκλογές.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκροτείται το Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 9

Το  Δ.Σ.  συνέρχεται  τακτικά,  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  δύο  (2)  μήνες  μετά  από  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  συνυπογράφεται  και  από  το  Γενικό  Γραμματέα,  η  οποία  περιέχει  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  τον  τόπο,  την  ημερομηνία  και  ώρα.
Έκτακτα  συγκαλείται  με  την  ίδια  έγγραφη  διαδικασία  μετά  από  πρόσκληση  του  Προέδρου,  εάν,  το  κρίνει  αναγκαίο  ή  μετά  από  αίτηση  τριών  (3)  μελών  του  Δ.Σ.,  τα  οποία  ανακοινώνουν  εγγράφως  προς  τα  μέλη  τα  θέματα  προς  συζήτηση.
Το  Δ.Σ.  βρίσκεται  σε  απαρτία  εφόσον  κατά  τη  συνεδρίαση  παρευρίσκονται  πέντε  (5)  τουλάχιστον  τακτικά  μέλη.
Οι  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών, σε  περίπτωση  δε  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου.
Μετά από άδεια του Προέδρου, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου τα οποία μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  έχουν  τη  δυνατότητα  να  θέσουν  εκ  νέου  υποψηφιότητα  μετά  από  τη  λήξη  της  θητείας  τους.
Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  που  αποχωρούν  από  αυτό  για  οποιοδήποτε  λόγο  πριν  από  τη  λήξη  της  θητείας  τους,  αντικαθίστανται  για  το  υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  έως  τη  λήξη  της  θητείας του  Δ.Σ.  από  τα  πρώτα τέσσερα (4)   αναπληρωματικά  μέλη  κατά  σειράν  επιτυχίας.
Εάν  αποχωρήσουν  περισσότερα  από  τρία  (3)  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ.  συγκαλείται  Γενική  Συνέλευση  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  για    αναπλήρωση  των  κενών  θέσεων  του  Δ.Σ.  μετά  από  αρχαιρεσίες  και  σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  διαδικασία.
Σε  περίπτωση  που  μέλος  του  Δ.Σ.  παραβιάσει  το  νόμο  ή  άρθρο  του  παρόντος  καταστατικού  ή  ενεργήσει  αντίθετα  στους  σκοπούς  του  Συλλόγου,  καλείται  να  απολογηθεί  ενώπιον  της  Γενικής  Συνελεύσεως  η  οποία  και  αποφασίζει  την  διαγραφή  του  και  την  απώλεια  της  ιδιότητάς  του  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών.

Άρθρο 10

Το  Δ.Σ.  διοικεί  το  Σύλλογο  με  ευθύνη  του  και  σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητες  που  του  παρέχουν  ο  νόμος  και  το  παρόν  καταστατικό,  και  έχει  βασική  επιδίωξη  την  πραγμάτωση  των  σκοπών  του  Συλλόγου.  Προς  τούτο  συγκαλεί  τις  Τακτικές  ή  Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις  του  Συλλόγου  με  έγγραφη  πρόσκληση  η  οποία  περιέχει  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  τον  τόπο,  την  ημερομηνία  και  ώρα  διεξαγωγής  τους  και  φροντίζει  για  την  εκτέλεση  των  αποφάσεων  τους.
Είναι  αρμόδιο  για  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  του  Συλλόγου,  την  πρόσληψη  αναγκαίου  προσωπικού,  τον  καθορισμό  της  αντιμισθίας  τους  και  
την  αντιμετώπιση  των  εξόδων  του  γραφείου  του,  που  αναγράφονται  υποχρεωτικά  στον  προϋπολογισμό.
Είναι  αρμόδιο  να  διορίσει  δικηγόρο  ή  νομικό  σύμβουλο  για  τις  περιπτώσεις  που  απαιτείται  νομική  εκπροσώπηση  του  Συλλόγου.
Είναι  αρμόδιο  και  υπεύθυνο,  έναντι  του  Νόμου  για  την  έκδοση  ενημερωτικού  υλικού  κάθε  μορφής. 
Είναι  αρμόδιο  για την εισδοχή, προσανατολισμό, κατεύθυνση και παρακολούθηση της πορείας των Εθελοντών Προνοιακού Έργου του Συλλόγου.

Άρθρο 11

Το  πρώτο Δ.Σ.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει εσωτερικό κανονισμό και να τον θέσει υπό έγκριση στη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Άρθρο 12

Εάν  μέλος  του  Δ.Σ.  έχει  εκφράσει  κατά  τη  διάρκεια  συνεδρίασης  τη  διαφωνία  του  η  οποία  έχει  καταγραφεί  στα  πρακτικά,  το  μέλος  αυτό  δεν  ευθύνεται  για  τη  συγκεκριμένη  απόφαση.
Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  απόντα  μέλη.
Μετά  από  τρείς  (3)  αδικαιολόγητες  απουσίες  μέλους  του  Δ.Σ.  από  τις  συνεδριάσεις  του,  το  μέλος  καλείται  εγγράφως  να  εξηγήσει  τους  λόγους  της  απουσίας  του  κατά  τη  διάρκεια  της  επομένης  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.,  το  οποίο  και  αποφασίζει  ακόμη  και  σε  απουσία  του,  εάν  συντρέχουν  λόγοι  έκπτωσης  από  το  αξίωμα  του.

Άρθρο 13

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  ενώπιον  κάθε Δικαστικής,  Διοικητικής  ή  άλλης  Αρχής.
Συγκαλεί  και  διευθύνει  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.,  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  Τακτικές  ή  Έκτακτες,  επιβλέπει  και  έχει  την  ευθύνη  της  εκτέλεσης  των  αποφάσεων  αυτών.
Συνάπτει  συμφωνίες  και  συμβάσεις  με  τρίτους  μετά  από  απόφαση  και  συγκεκριμένη  προς  τούτο  εξουσιοδότηση  του  Δ.Σ.  ή  της  Γενικής  Συνέλευσης.
Συνυπογράφει  με  το  Γενικό  Γραμματέα  όλα  τα  έγγραφα  και  αλληλογραφία  του  Συλλόγου.
Συνυπογράφει  με  το  Γενικό  Γραμματέα  και τον  Ταμία  τα  γραμμάτια  εισπράξεως  και  πληρωμής  του  Ταμείου.
Συνυπογράφει  με  όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  τις  αποφάσεις  αυτού.
Συνυπογράφει  με  όλα  τα  μέλη  του  Συλλόγου  τις  αποφάσεις  των  Γενικών  Συνελεύσεων,  Τακτικών  ή  Εκτάκτων.
Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  ο  Πρόεδρος  αναπληρώνεται  από  τον  Αντιπρόεδρο.
Ο  Πρόεδρος,  τέλος,  συντάσσει  την  έκθεση  δραστηριότητας  του  Συλλόγου  την  οποία  υποβάλλει  στην  Γενική  Συνέλευση  κάθε  χρόνο,  η  οποία  συνυπογράφεται  και  από  τον  Γενικό  Γραμματέα.

Άρθρο 14

Ο  Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον  Πρόεδρο  σε  όλα  τα  καθήκοντα  και  υποχρεώσεις  του  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αυτού.  Σε  περίπτωση  κωλύματος  Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  για  εύλογο  χρονικό  διάστημα  την  εκπροσώπηση  του  Συλλόγου  αναλαμβάνουν  ο  Γενικός  Γραμματέας  και  ο  Ταμίας  από  κοινού.

Άρθρο 15

Ο  Γενικός  Γραμματέας  διευθύνει  το  γραφείο  του  Συλλόγου.  Φυλλάσει  τα  βιβλία,  τα  αρχεία,  το  πρωτόκολλο,  το  μητρώο  των  μελών  του  Συλλόγου  καθώς  και  τη  Σφραγίδα  αυτού.
Συντάσσει  και  συνυπογράφει  με  τον  Πρόεδρο  όλα  τα  έγγραφα  και  την  αλληλογραφία  του  Συλλόγου.
Συντάσσει  και  συνυπογράφει  με  τον  Πρόεδρο  την  ημερήσια  διάταξη  Δ.Σ.  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων,  Τακτικών ή  Εκτάκτων,  καθώς  και  τις  αποφάσεις  των  οργάνων  αυτών.
Συνυπογράφει  με  τον  Πρόεδρο  και  τον  Ταμία  τα  γραμμάτια  εισπράξεως  και  πληρωμής  του  Ταμείου,  καθώς  και  την  ετήσια  έκθεση  δραστηριότητας  του  Συλλόγου  που  υποβάλλεται  στη  Γενική  Συνέλευση.

Άρθρο 16

Ο  Ειδικός  Γραμματέας  αναπληρώνει  τον  Γενικό  Γραμματέα  σε  όλα  του  τα  καθήκοντα  και  υποχρεώσεις  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αυτού. Επίσης  βοηθά  τον  Γενικό  Γραμματέα  στη  σύνταξη  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων  και  διεκπεραιώνει  κάθε  υπόθεση  που  του  ανατίθεται  από  τον  Γενικό  Γραμματέα,  προς  εκπλήρωση  των  καθηκόντων  του.

Άρθρο 17

Ο  Ταμίας  ενεργεί  όλες  τις  ειπράξεις  και  πληρωμές,  εκδίδει  και  υπογράφει  τις  σχετικές  διπλότυπες  αποδείξεις  οι  οποίες  φέρουν  τη  Σφραγίδα  του  Συλλόγου  και  θεωρούνται  από  τον  Πρόεδρο  και  Γενικό  Γραμματέα,  ή  τους  νόμιμους  αναπληρωτές  τους  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αυτών.
Μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  καταθέτει  σε  Τραπεζικό  Λογαριασμό  το  ποσό  που  εκείνο  ορίζει  και  διατηρεί  με  ευθύνη  του  το  χρηματικό  ποσό  για  κάλυψη  τρεχόντων  ή  εκτάκτων  εξόδων,  το  ύψος  του  οποίου  αναπροσαρμόζεται  πάντοτε  με  απόφαση  του  Δ.Σ.
Μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  ο  Ταμίας  έχει  τη  δυνατότητα  ανάληψης  μέρους - πέραν  από  της  συνήθους  χρήσεως - ή  ολόκληρου  του  ποσού  των  καταθέσεων.  Η  απόφαση  αυτή  συνυπογράφεται  από  τον  Πρόεδρο,  Γενικό  Γραμματέα  και  τον  Ταμία.
Ο  Ταμίας  τηρεί  το  βιβλίο  του  Ταμείου,  ατομική  καρτέλα  οικονομικής  ενημερότητας  των  μελών  και  φυλάσσει  σε  φακέλους  όλα  τα  παραστατικά  Εσόδων  -  Εξόδων.
Ο  Ταμίας  υποβάλλει  συνοπτική  έκθεση  σχετικά  με  την  κατάσταση  του  Ταμείου  σε  κάθε  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.
Στο  τέλος  κάθε  οικονομικού  έτους  συντάσσει  τον  απολογισμό  της  Ετήσιας  Οικονομικής  Χρήσης  του  Συλλόγου  και  τον  υποβάλλει  προς  έγκριση στο  Δ.Σ.
Το  Δ.Σ.  υποχρεούται  να  αναθέσει  σε  λογιστή  τον  έλεγχο  των  οικονομικών  στοιχείων.  Μετά  το  πέρας  του  ελέγχου  η  έκθεση  δημοσιοποιείται  και  κατατίθεται  στην  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση.
Σε  συνεργασία  με  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό  Γραμματέα  ο  Ταμίας  συντάσσει  τον  προϋπολογισμό  του  επομένου  έτους,  που  υποβάλλεται  και  αυτός  προς  έγκριση  από  την  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  του  Ιανουαρίου.
Σε  περίπτωση  κωλύματος  ή  απουσίας  του  Ταμία  το  Δ.Σ.  αποφασίζει  με  ευθύνη  του  την  αναπλήρωση  της  θέσης  του  από  άλλο  μέλος  του  Δ.Σ.
Σε  περίπτωση  που  ο  Ταμίας  δεν  εκτελεί  όσα  καθήκοντα  ορίζονται  από  το  άρθρο  αυτό  του  Καταστατικού,  το  Δ.Σ.  έχει  τη  δυνατότητα  να  τον  κηρύξει  έκπτωτο  και  να  τον  αντικαταστήσει  με  άλλο  μέλος  του  Δ.Σ.
Σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  ποινικής  του  ευθύνης  το  Δ.Σ.  αποφασίζει  με  ομοφωνία  την  αίτηση  άσκησης  κυρώσεων.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ ΄
 • Αρχαιρεσίες  -  Εξελεγκτική  Επιτροπή


Άρθρο 18

Κάθε  τρία  έτη  συγκαλείται  Τακτική  Γενική  Συνέλευση εκλοαπολογιστική  στο  πρώτο  τρίμηνο  του  έτους  με  αποκλειστικό  σκοπό  την  εκλογή  μελών  του  νέου  Δ.Σ.  
Εκλέγεται  κατ' αρχάς  τριμελής  (3)  Εφορευτική  επιτροπή  με  ανάταση  της  χειρός  η  οποία  συνέρχεται  και  εκλέγει  τον  Πρόεδρο  της.
Η  Εφορευτική  Επιτροπή  συντάσσει  πρακτικό  σχετικά  με  τη  διεξαγωγή  των  εκλογών,  τα  αποτελέσματα  αυτών  και  οτιδήποτε  άλλο  θεωρηθεί  απαραίτητο,  σχετικά  με  την  εκλογική  διαδικασία,  υπογράφεται  και  από  τα  τρία  (3)  μέλη  της  και  παραδίδεται  στην Διοίκηση του Συλλόγου.
Είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την παραλαβή των φακέλων της ψήφου με αλληλογραφία και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εγκυρότητα διεξαγωγής και της ειδικής αυτής ψηφοφορίας. Μετά την παραλαβή των ψήφων με αλληλογραφία αποσφραγίζει τους φακέλους και συντάσσει ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της και παραδίδεται και αυτό στη διοίκηση του Συλλόγου.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Δ.Σ. που έχει και την ευθύνη εκτύπωσης  των  ψηφοδελτίων,  με  αλφαβητική  σειρά,  τουλάχιστον  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  πριν  από  την  εκλογική  διαδικασία.
Η  Εκλογή  γίνεται  με  μυστική  ψηφοφορία  και  η  προτίμηση  σημειώνεται  με  σταυρό  δίπλα  στο  όνομα  του  υποψηφίου  με  στυλό  μαύρου  ή  μπλε  χρώματος. Η  παραβίαση  της  αρχής  της  μυστικότητας  με  οποιονδήποτε  τρόπο  καθιστά  άκυρο  το  ψηφοδέλτιο.
Ισχύ έχει το άρθρο 21 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε' - Γενικές Συνελεύσεις που ρυθμίζει λεπτομερώς το δικαίωμα μελών να ψηφίζουν με αλληλογραφία.
 
Άρθρο 19

Κατά τη διάρκεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται και τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή, με τριετή θητεία, όπως αυτή του Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο και την εποπτεία διαχειρίσεως του  Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της μετά από την εκλογή της εντός είκοσι (20) ημερών, εκλέγει τον Πρόεδρο ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησε καθώς και τις εκθέσεις που συνέταξε και υπέβαλε στη Γ.Σ. όταν είχε υποχρέωση προς τούτο (ανά τριετία) ή οποτεδήποτε άλλοτε της έχει ζητηθεί από αυτήν.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε ΄
 • Γενικές  Συνελεύσεις


Άρθρο 20

Οι  Γ.Σ. του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. 

Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν την καθυστέρηση της μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
Στη Γ.Σ. υποβάλλεται, προς έγκριση η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο απολογισμός του έτους, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους καθώς και η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών. 
Στη Γενική Συνέλευση αυτή ο Πρόεδρος με τα άλλα συναρμόδια μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων.
Η Γ.Σ. συνέρχεται ανά τριετία (3) με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Δ.Σ. 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν το 1/3 των  μελών του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται τα Έκτακτα θέματα προς συζήτηση. 
Όσα μέλη υπέγραψαν την αίτηση αυτή θα πρέπει να είναι παρόντα ειδάλλως ακυρώνεται η πραγματοποίησή της.

Άρθρο 21

Η Γ.Σ συγκαλείται με έγγραφες προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν και αναφέρονται ο τόπος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημέρα και η ώρα καθώς και ο αριθμός των τακτικών μελών που απαιτείται για την απαρτία. 
Η Γ.Σ είναι σε απαρτία όταν το 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις είναι παρόντα.
Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη του Συλλόγου που αδυνατούν να παρευρεθούν, λόγω αδυναμίας μετακίνησης ή ασθενείας, αρκεί να αποστείλουν χειρόγραφη επιστολή τους στο Δ.Σ. αναφέροντας το λόγο απουσίας τους.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα με τα ίδια θέματα μετά από μία εβδομάδα. Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα και όσα έχουν ήδη αποστείλει χειρόγραφη επιστολή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Η παράγραφος αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έγγραφη πρόσκληση που έχει αποσταλεί στα μέλη για την σύγκληση της πρώτης Γ.Σ.

Άρθρο 22

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή με το ήμισυ πλέον ενός των Μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Όπως αναφέρθηκε τα ασθενή ή ανίκανα να μετακινηθούν μέλη, γνωστοποιούν τις απόψεις τους με αλληλογραφία.

Άρθρο 23

Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου προτείνεται είτε από το Δ.Σ. είτε από το 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και υποβάλλουν προς τούτο γραπτή αιτιολογημένη αίτηση. 
Το Δ.Σ. στη τελευταία αυτή περίπτωση αφού συνεδριάσει εντός δύο μηνών, συγκαλεί Γ.Σ. με έγγραφες προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν, στις οποίες αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και το αποκλειστικό θέμα προς λήψη απόφασης. 
Παρόντα θεωρούνται και όσα μέλη γνωστοποιήσουν την απόφασή τους εγκαίρως και με χειρόγραφη επιστολή τους.
Είναι απαραίτητη η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ ΄
 • Πόροι


Άρθρο 24

Πόροι του Συλλόγου είναι η ετήσια υποχρεωτική εισφορά των μελών καθώς και το δικαίωμα εγγραφής (εφάπαξ).
Πόροι του Συλλόγου είναι και οι έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή οικειοθελώς από τα μέλη του Συλλόγου. 
Πόροι του Συλλόγου μπορούν ακόμα να προέρχονται και από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε φύσεως, δραστηριότητες που αποφασίζονται από το Δ.Σ. προς τον σκοπό αυτό, καθώς και από κάθε φύσεως δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα και περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται από μέλη - Φίλους/ες του Συλλόγου ή δωρητές.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ ΄
 • Τροποποίηση  Καταστατικού  -  Διάλυση  του  Συλλόγου


Άρθρο 25

Οι διαδικασίες για την τροποποίηση του καταστατικού αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.
Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως όταν τα τακτικά μέλη του έχουν παραμείνει σε  αριθμό κάτω των επτά (7), με  απόφαση που θα συνυπογράφεται από όλα τα μέλη.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχονται στο Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΑΟΝΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ αποκλειστικά υπέρ των απόρων ασθενών.
 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η ΄
 • Τελικές  Διατάξεις


Άρθρο 26

Το Σήμα του Συλλόγου (λογότυπος) αποτελείται από σπειροειδές σχήμα δεξιόστροφης φοράς στο άνω τμήμα του οποίου και κατά μήκος του κατακόρυφου άξονά του αναγράφονται τα αρχικά του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. που αποτελεί και διακριτικό τίτλο. 
Το σήμα είναι σχεδιασμένο από το κέντρο της σπείρας με χρώματα μπορντό, κόκκινο, πορτοκαλί και διαβαθμίζονται μέχρι το τελικό μπλε ουρανί. 

Άρθρο 27

Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο το περίγραμμα του Σήματος του Συλλόγου και περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα την επιγραφή ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.Ε.Φ.Ι. - ΑΘΗΝΩΝ και τίθεται με μελάνη μπλε χρώματος.

Άρθρο 28

Ο Σύλλογος έχει προστάτη του τον Άγιο  Σάββα. 
Την ημέρα της εορτής του, όσα μέλη επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα εκκλησιάζονται στον Ιδρυματικό Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα του ομωνύμου Νοσοκομείου, στους Αμπελόκηπους. 

Άρθρο 29

Για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους προς τούτο στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 30

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα και ψηφίστηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και σύνολο από τα Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» - ΑΘΗΝΩΝ στην Αθήνα, στις 15 Ιουλίου 2005 στην οδό Λουίζης Ριανκούρ αρ. 52, Αμπελόκηποι και θα ισχύσει μετά από τη νόμιμη έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Έως ότου εγκριθεί το καταστατικό αυτό, ο Σύλλογος θα διοικείται από προσωρινή επταμελή (7) Διοικούσα Επιτροπή που θα ενεργήσει νόμιμα για την αναγνώριση του Συλλόγου και η οποία θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση έως τις 20 Ιανουαρίου 2005 για να εκλεγεί το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού αυτού.

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του συλλόγου μας.

.

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

Βολανάκη 19,
11526, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Created by Gravity.gr

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29, 5ος όροφος, 11523, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies..