Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Η χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους κάτωθι διαλαμβανόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Κατά τούτο, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και ενδελεχώς τους όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε περίπτωση δε διαφωνίας, οφείλει να απέχει από τη χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

1. Προοίμιο

Ο παρών ιστότοπος (www.anticancerath.gr)  αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ,  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΦΙΛΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ “Κ.Ε.Φ.Ι.” ΑΘΗΝΩΝ», μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου συνάπτονται άμεσα με την προώθηση των καταστατικών σκοπών του ανωτέρω συλλόγου οι οποίοι συνίστανται στα ακόλουθα:
I.   Την δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο για την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών  τους στην  Αθήνα  και  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Αττικής. 
II.    Την ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου, των ασθενών με καρκίνο, την εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του.
III.   Την καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής «μιζέριας» των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. οικονομική ενίσχυση των ασθενών αυτών.
IV.    Την  ευρύτερη  και  συστηματική  παρέμβαση  για  την  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  και  την  διαφώτιση  και  ενημέρωση  του  κοινού  για  την  πρόληψη  και  έγκαιρη  διάγνωση  του  καρκίνου.
V.   Την δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση και κατεύθυνση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία (Ν. 2071/92,  Ν. 2519/97 κ.ά.)  καθώς και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.
VI.    Την  συνεργασία  του  Συλλόγου  με  Αντικαρκινικά  Νοσοκομεία,  Μη    Κερδοσκοπικές  Οργανώσεις,  Σωματεία  και  γενικά  εταιρείες  ή  ιδιώτες  με  κοινούς  σκοπούς  και  στόχους.
VII.    Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος θα επιδιώξει να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αντιστοίχων συλλόγων ασθενών με καρκίνο ή να συμμετάσχει ως Ιδρυτικό μέλος στην ίδρυση ανάλογης Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Σύλλογος για την επίτευξη των σκοπών του, αφού καταγράψει τις υπάρχουσες ανάγκες και ελλείψεις, αναπτύσσει τις δραστηριότητες του γύρω από τους εξής άξονες δράσεις μακροπρόθεσμα και εφαρμογής προγραμμάτων άμεσα:
I.    Πρόγραμμα δημιουργίας ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό του και τα σχετικά άρθρα που αφορούν στους όρους εισδοχής νέων μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
II.    Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χαρακτήρα καθώς και Πρόγραμμα Φροντίδας και νοσηλείας στο Σπίτι με τη δημιουργία «Ομάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» για τους ασθενείς με καρκίνο σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και τα Υπουργεία Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών. Οι Εθελοντές - μέλη των Ομάδων αυτών εκπαιδεύονται από τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Αντικαρκινικών Νοσοκομείων που συμμετέχουν και εφαρμόζουν το παραπάνω πρόγραμμα.
III.    Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ένταξης και Επανένταξης των ασθενών με καρκίνο. Διασύνδεση και ανάπτυξη προγραμμάτων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και Συνδικαλιστικούς Φορείς.
IV.    Δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για ασθενείς - κυρίως απόρους - και τους συνοδούς τους, από όλη τη Ελλάδα, που υποβάλλονται σε θεραπείες στην Αθήνα.
V.    Δημιουργία Ξενώνα Παρηγορητικού Σταδίου για τους μοναχικούς - κυρίως απόρους - ασθενείς με καρκίνο.
Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του. Επίσης  δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή μόνιμα την λειτουργία του.

Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πλοήγησης/χρήσης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά την τυχόν διενέργεια τροποποιήσεων, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων αυτών όρων.

 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες ιατρικής φύσεως που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι εξαντλητικές και δε δύνανται επ’ ουδενί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία του προσωπικού σας ιατρού. Με την πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την καθοδήγηση του προσωπικού σας ιατρού, τις συμβουλές του οποίου πρέπει πάντα να αναζητάτε κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση του δικού σας εξατομικευμένου ιατρικού ζητήματος. Εάν πιστεύετε ότι χρήζετε επείγουσας ιατρικής βοήθειας, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή την άμεση ιατρική βοήθεια (166).

  

3. Περιορισμός ευθύνης

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του που οφείλονται  ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, πανδημίες, απεργίες, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και της λειτουργίας του γενικότερα.

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, ο Κ.Ε.Φ.Ι. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

 

 • Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του παρόντος ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες της ιστοσελίδα αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο,  αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο Κ.Ε.Φ.Ι. να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Όπως   για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει ο Κ.Ε.Φ.Ι., λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες  όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως τακτικό ή αρωγό μέλος στο Σύλλογο ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά κατά τα ανωτέρω, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

 • Διαφήμιση

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος. Η ιστοσελίδα δεν έχει, δε, καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., και εν γένει όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επισημαίνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.

Έτσι, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστότοπου. Αν επισκέπτης/χρήστης πράξει τοιουτοτρόπως, ήτοι αν παραβιάσει τους παρόντες όρους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδέχεται πως ευθύνεται για ανόρθωση της προκληθείσας ζημίας, υλικής και ηθικής.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα άρθρα ιατρικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί από ιατρούς – συνεργάτες του Συλλόγου, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους, το δικαίωμα ωστόσο δημοσιεύσεως παραχωρείται στον παρόντα ιστότοπο. Καθ’ όμοιο τρόπο, τα κείμενα που αποτυπώνουν προσωπικές ιστορίες/μαρτυρίες γυναικών (μελών ή εθελοντριών του Συλλόγου) με εμπειρία καρκίνου , και οι συνοδεύουσες αυτά προσωπικές φωτογραφίες των εν λόγω φυσικών προσώπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους, η παρούσα ωστόσο ιστοσελίδα ασκεί το δικαίωμα δημοσιεύσεώς τους, κατά ρητή παραχώρηση και συγκατάθεσή τους προς τούτο.

 

5. Άδεια Χρήσης 

Η παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και ιδιαίτερα στο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993),  χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/χρήστης δε δύναται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του παρόντος ιστότοπου.

Ως ήδη ελέχθη, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποκλειστικά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

6. Ασφάλεια

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τον Κ.Ε.Φ.Ι. Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και  δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.   
 

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στον Κ.Ε.Φ.Ι. είναι εμπιστευτικές και ο Κ.Ε.Φ.Ι. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των επισκεπτών του/μελών του και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που ο Κ.Ε.Φ.Ι. χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

7. Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Στον Κ.Ε.Φ.Ι. λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου μας. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον Κ.Ε.Φ.Ι. γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τον Κ.Ε.Φ.Ι., για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών (apps) iOS και Android, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
 • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τις προσφερόμενες δραστηριότητες  και υπηρεσίες του Κ.Ε.Φ.Ι. και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τις νέες υπηρεσίες /δραστηριότητες του Κ.Ε.Φ.Ι. μετά από συγκατάθεσή τους. Μπορείτε να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαγραφής εδώ.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για webinars του Κ.Ε.Φ.Ι., καθώς και για τυχόν διενέργεια ενημερώσεων μετά από συγκατάθεσή τους. Μπορείτε να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαγραφής εδώ.
 • για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του Κ.Ε.Φ.Ι.

 

Ο Σύλλογος  χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα..

Επιπλέον, κατά την διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες/ υπηρεσίες /άρθρα που είδε.

Ο Κ.Ε.Φ.Ι.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπo του.

 

Ειδικότερα :

 • Εγγραφή τακτικού μέλους

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως τακτικό μέλος από επισκέπτες/χρήστες, ζητούνται τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας: Ονοματεπώνυμο – Διεύθυνση φυσικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail – είδος διενεργηθείσας επέμβασης – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

 

 • Εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως αρωγό μέλος προς το σκοπό οικονομικής ενισχύσεως του έργου του Συλλόγου, ή για τη διενέργεια δωρεάς προς τον αυτό σκοπό, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου – Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail –Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

 

 •  Υπαναχώρηση

Εντός 14 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης για εγγραφή ως  μέλος του Συλλόγου ή την διενέργεια δωρεάς στον Σύλλογο μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εν λόγω αίτηση με την υποβολή στο e-mail του Συλλόγου (info@anticancerath.gr ) αίτησης υπαναχώρησης.

 

 

 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή τακτικού μέλους, εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο) χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών.

 

 • Newsletters και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω υπηρεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@anticancerath.gr .

Ομοίως, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

· Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα.

· Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

· Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από το Κ.Ε.Φ.Ι. την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

· Δικαίωμα εναντίωσης - αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Κ.Ε.Φ.Ι.

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. θα απαντήσει εγγράφως σε εσάς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

 

 
9. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

Ο Κ.Ε.Φ.Ι. δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στο σύνηθες πλαίσιο της δραστηριότητας μας, κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα σε τράπεζες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταβολής χρημάτων, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει.

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

 

10. Χρόνος Τήρησης

Στον Κ.Ε.Φ.Ι. δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

  

11. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο «Κ.Ε.Φ.Ι.». Αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχει στην κατοχή του  μπορείτε να λάβετε κατόπιν αιτήματος στο e-mail:info@anticancerath.gr .

 

12.Προστασία Πληροφοριών

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο:  30 210 6475600

Φαξ: 30 210 6475628

E-mail:contact@dpa.gr
 

 

13. Χρήση cookies

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων των εν λόγω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών μας, και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει ο παρών ιστότοπος.

 

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του συλλόγου μας.

.

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

Βολανάκη 19,
11526, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Created by Gravity.gr

Κ.Ε.Φ.Ι. - Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών

ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29, 5ος όροφος, 11523, Αθήνα
τηλ: 210 6468222, 210 3244390
fax: 210 6468221
e-mail: info@anticancerath.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies..